กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชาคริยา อยู่เย็น
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2