ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ธารีศัพท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478 – 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนาะ ดาวพราว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478 – 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายเริ่ม ปานเหม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478 – 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ธารีศัพท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478 – 2479
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี วิบูลรัตนานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479 – 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายพะยอม เกตุเผือก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498 – 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สุขอนันต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498 – 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ฉ่ำเอี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2511 – 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเริ่ม นราเดชวรวุฒิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516 –2523
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ วงศ์บัณฑิต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 – 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร วิไลรัตนกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 – 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายเลอพงศ์ ทิพเลิศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 – 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร วิไลรัตนกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 – 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก ตันไพศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 – 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายชุบศักดิ์ ศิริพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ราชทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางละเอียด กันตรง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 – 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางพัณณิตา วรรณเสวก
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 – 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ น้ำทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 – 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวรรณ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลุ่ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 – 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.พ. 2560 - ต.ค 2560
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นัฐราพร พิชญากร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางคูลัด , รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลุ่ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค 2560 - ต.ค 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา ชตาสิงห
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด , รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลุ่ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค 2562 - ก.ย. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน