พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม
3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะชีวิต และดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
4. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
 
เป้าหมาย
1.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.   นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม รักความเป็นไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
3.   นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี                     
4.   นักเรียนมีความรู้ความสามารถ รักการเรียนรู้ รักสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาชุมชน