คณะผู้บริหาร

นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0875584275