วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดลุ่มมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  สร้างคนดี  มีความรู้   คู่คุณธรรมเทิดทูนสถาบัน  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญาร่วมพัฒนาชุมชน ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข