กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางโสภา คุณากร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1