คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพนิดา ผาสี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวฉัตรสุดา ประเดิมชัย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายพุทสกล เห็นชื่อ
ผู้ช่วยครู