กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพัชรา ไชยสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งไพลิน ขาวสนิท
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3