กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาวดี ชิณกะธรรม
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4