พนักงานจ้างทั่วไป

นายบัญชา ปินอะ
นักการภารโรง

นายสุรชัย คล้ายเปรม
ผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณรัฐ สุวรรณรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกตุวลี สำฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก