ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดลุ่ม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ตั้งอยู่ในที่ดินวัดลุ่ม  ตำบลบางกรวย   อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2478  โดยมี พระมหาคาน เจ้าอาวาสวัดลุ่มคงคาราม เป็นผู้อุปการะโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน
ครู 3 คน   โดยมี นายจำนง  ธารีศัพท์ เป็นครูใหญ่ท่านแรก  ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เล่าเรียนสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางกรวย  มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 50  ตารางวา