ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดลุ่ม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน  3  รูป
2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา  จำนวน  1  ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา  จำนวน  1  ฉบับ

*ยื่นเอกสารสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 2564 ที่ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารเรียนโรงเรียนวัดลุ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 1095 ครั้ง